Sandra Anna Warda

Nowy obowiązek dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Wpis do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany dotyczące obowiązku fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni wpisu beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowelizacja ustawy rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Od dnia 31 października 2021 roku do kręgu tych podmiotów zaliczamy dodatkowo:

 • fundacje,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki europejskie,
 • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają
  miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki
  gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Polski w imieniu lub na rzecz trustu,

Ustawa definiuje beneficjenta rzeczywistego jako każdą osobę fizyczną:

 • sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez dany podmiot, lub
 • w imieniu której nawiązywane są stosunku gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja handlowa.

Ustawa wskazuje, jak należy ustalać beneficjenta rzeczywistego, którego dane zgłosimy w Rejestrze. W przypadku najbardziej popularnych form organizacji pozarządowych – fundacji założonych przez osoby fizyczne i stowarzyszeń rejestrowych skupiającym osoby fizyczne – beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji.

Wskazane zostały dwa terminy na dokonanie zgłoszenia do rejestru:

 • podmioty wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 r. à w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do KRS.
 • podmioty wpisane do KRS przed dniem 30 października 2021 r. à w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ważne!

Wprowadzono obowiązek ujawnienia każdego obywatelstwa posiadanego przez beneficjenta rzeczywistego. Podmioty już wpisane do CRBR są obowiązane dokonać aktualizacji zgłoszonych danych.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1.000.000 zł. Kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, jeżeli ten nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane. W takim przypadku ustawa przewiduje karę w wysokości do 50 000 zł.

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.