Regulamin strony internetowej
www.warda-kancelaria.pl i www.poprawnieobiznesie.pl​​

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady działania strony internetowej www.warda-kancelaria.pl oraz www.poprawnieobiznesie.pl (dalej łącznie jako „Strona”) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie:

1)     korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie umożliwiającego bezpośredni kontakt z Usługobiorcy z Usługodawcą (dalej jako: „formularz kontaktowy”),

2) usługi elektronicznej umożliwiającej Usługobiorcy subskrypcję i otrzymywanie nieodpłatnych, periodycznych informacji od Usługodawcy na wskazany adres e-mail (dalej jako „newsletter”).

2.  Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako „usługi”)przez Sandrę Annę Wardę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sandra Anna Warda z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podhalańskiej 10/2, 80-322 Gdańsk, NIP 9532518400, REGON 360414814, adres e-mail: [email protected], dalej jako „Usługodawca” na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającej z Usługi ( dalej jako „Usługobiorca”)w ramach Strony. Regulamin określa zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.      Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania umów o świadczenie usług

 

1.      Usługodawca świadczy usługi określone w § 1 ust. 1 Regulaminu nieodpłatnie.

2.   Umowa o świadczenie Usługi w zakresie wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na otrzymywaniu wiadomości od Usługodawcy przez Usługobiorcę w ramach newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.      W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę:

1)      Komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,

2)      dostępu do poczty elektronicznej,

3)      przeglądarki internetowej,

oraz włączenie w przeglądarce internetowej Plików Cookies oraz Javascript.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do:

1)   korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej innych osób;

2)      przesyłania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

3)      niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.      Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi:

1)  umowa o świadczenie Usługi w zakresie wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę;

2)  umowa o świadczenie Usługi polegającej na otrzymywaniu wiadomości od Usługodawcy przez Usługobiorcę w ramach newslettera może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected];

3)  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi polegającej na otrzymywaniu wiadomości od Usługodawcy przez Usługobiorcę w ramach newslettera w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub obraźliwym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

4)    Na mocy porozumienia stron, strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie.

 

§ 3.

Postępowanie reklamacyjne

 

1.  Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. W wiadomości należy opisać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaj i datę powstałych nieprawidłowości oraz dane kontaktowe (co najmniej adres e-mail).

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania kompletnych informacji dotyczących nieprawidłowości. Odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.

§ 4.

Prawa autorskie

 

1.    Wszelkie treści zamieszczone na Stronie są własnością Usługodawcy i podlegają pełnej ochronie w zakresie praw autorskich.

2.   Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek treści umieszczonej na Stronie lub w ramach newslettera, bez wskazania źródła pochodzenia tych treści. Wykorzystywanie któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony bez wskazania źródła ich pochodzenia, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 

1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.