Sandra Anna Warda

Kadencja i mandat – zmiany w KSH od października 2022 roku

Już 13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadzi szereg zmian, które wpłyną na bieżące funkcjonowanie spółek. Przybliżamy Państwu najważniejsze z nich.

Prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych spotykają się z pojęciem „kadencji” i „mandatu”. Organy spółek, takiej jak zarząd czy rada nadzorcza wybierane są bowiem na okres kadencji i sprawują swój mandat.


Kadencja jest okresem sprawowania funkcji w danym organie przewidzianym przez przepisy prawa albo umowę lub statut spółki i jest on z góry znany. Upływ kadencji nie oznacza jednak automatycznego wygaśnięcia mandatu.

Mandat to faktyczne umocowanie do wykonywania funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Okres trwania mandatu nie jest tożsamy z okresem kadencji.

Określenie terminu wygaśnięcia mandatu danego członka zarządu ma istotne znaczenie, ponieważ ma przełożenie na decyzje podejmowane przez daną osobę w spółce i w jej imieniu. Wadliwa reprezentacja spółki może mieć doniosłe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz niesie za sobą dotkliwe skutki prawne, zarówno dla spółki, jak i dla osób, które bez umocowania działały na jej rzecz.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza zasadę, iż ostatnim rokiem mandatu członka zarządu spółki będzie pełny rok obrotowy, jaki rozpoczął się w trakcie trwania kadencji. Taka definicjastanowi powtórzenie sentencji uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 roku (sygn. akt III CZP 72/16) „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, o którym mowa w art. 202 i 369 KSH, to ostatni rok, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji danego członka organu spółki”.

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa lub statut spółki stanowią inaczej. Oznacza to, iż w przypadku powołania danej osoby do składu zarządu lub rady nadzorczej w trakcie roku obrotowego, np. 1 lipca 2022 r., rok ten nie będzie wliczał się do okresu kadencji, gdyż nie będzie pełnym rokiem obrotowym. Kadencja nie będzie mogła być liczona od daty powołania.

W konsekwencji mandat członka zarządu powołanego dnia 1 lipca 2021 r. na dwuletnią kadencję wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 (o ile w danej spółce rok obrotowy będzie równy rok kalendarzowy);

Autor: Żaklina Sulikowska, r.pr. Sandra Warda

Podziel się z innymi

Ostatnie wpisy

O mnie

Sandra Anna Warda

Nazywam się Sandra Anna Warda i jestem radcą prawnym. Podstawą prowadzonej przeze mnie kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców i wspieranie ich w prowadzeniu działalności. 

Newsletter

Najnowsze wieści ze świata prawa prosto do Twojej skrzynki.